privacy policy

U vindt ons privacy statement, als antwoord op de onderstaande vragen.
Klik op een vraag

Privacy

Ons basisprincipe
We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt en dat wij erg waarderen.
Wij zien gegevensbescherming als een continu proces binnen het besturen van onze stichting. Dit statement kan dan ook steeds worden aangepast.
Communicatie
We zullen steeds transparant met u communiceren.
U kunt de door ons op uw naam geregistreerde gegevens steeds opvragen.
Bescherming van uw gegevens
Wij zullen alles doen wat u redelijkerwijs mag verwachten om uw gegevens tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen
Wetten en regels
Wij zullen naar best vermogen voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels en zo nodig hierover overleggen met de betrokken autoriteiten.
Onvoorziene gevallen
Voor die gevallen waarin wet of regelgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen en normen voor de bescherming van gegevens.
Wat registreren we.
Naam, adres, woonplaats en e-mailadres; nodig om correspondentie te voeren met u.
Door uzelf aangeleverde gegevens, voor zover nodig om u daarmee van dienst te kunnen zijn en aan uw vragen te kunnen voldoen.
Interne inzage
Alleen de secretaris van de stichting.
Hij/zij kan, als dat voor bewerking nodig is, beperkte tijdelijke toegang aan anderen verlenen
Delen van gegevens
De stichting zal de gegevens niet met anderen delen, behalve als dat door de overheid, justitie of het openbare ministerie wordt verlangd.
Uw eigen gegevens opvragen Iedere bij onze stichting geregistreerde persoon kan zijn of haar eigen gegevens opvragen bij de secretaris.
Die zal, nadat de aanvragen zich voldoende heeft gelegitimeerd, zo snel mogelijk het volledig dossier voorleggen aan de aanvrager.
Gebruik ons contactformulier om uw gegevens op te vragen.
Bewaartermijn.
Nadat de relatie is geëindigd (volgens de bepalingen in de statuten), worden de gegevens van de (dan voormalig-) relatie onmiddellijk gewist. Behalve als een overheidsorgaan heeft bepaald dat de gegevens bewaard dienen te blijven.
Intern verantwoordelijke
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de privacy-regels.
Het bestuur heeft deze taak overgedragen aan haar secretaris.
Hij/zij is contactpersoon en heeft als enige toegang tot de gegevens
Registers
  • Een register van datalekken en de gevolgen daarvan.
  • Welke relaties betrokken zijn bij datalekken.
  • Vermelding of het bestuur van oordeel is dat het lek gemeld moet worden en of dat gebeurd is.
  • Alle correspondentie met de 'European Dataprotection Supervisor'.
  • Alle correspondentie met relaties die gegevens opvroegen
Privacy en onze website
Door gebruik te maken van de website gaat de websitebezoeker akkoord met de privacy voorwaarden, zoals op de website vermeld, de disclaimer en de auteursrechten.
De website maakt geen gebruik van cookies, om de identiteit van website bezoekers te proberen te achterhalen, tenzij expliciet op enige pagina of op de homepagina vermeld.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor externe links, zelfs niet als die link wordt gepresenteerd op de website.
Slotbepaling
Als wet- en regelgeving en deze notities in bepaalde situaties niet voorzien, zal het bestuur zich opstellen, zoals dat van een goed huisvader verwacht mag worden
Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte door George Seurat 1886 (Art Institute of Chicago) foto RvdE